4. A felvételi vizsga követelményei

Írásbeli

Írásbeli vizsga: minden osztálynál országos központi feladatlapok megíratása

Írásbeli vizsga helye: Keszthelyi Vajda János Gimnázium (Keszthely, Fő tér 9.), vagy bármely más felvételi vizsgát szervező középfokú intézmény

Írásbeli vizsga ideje:

  • 2018. január 20. 1000: egységes írásbeli felvételi vizsga a 4 és 6 évfolyamos képzésre központi magyar nyelvi és matematika feladatlapok megíratásával.
  • 2018. január 25. 1400: pótló egységes írásbeli felvételi azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Kérjük, hogy a felvételizők az írásbeli vizsga megkezdése előtt fél órával jelenjenek meg!

A központi kompetencia-alapú írásbeli vizsga két részből áll: 45 perces feladatsor magyar nyelvből és 45 perces feladatsor matematikából.

  • Az OM által összeállított központi matematika feladatlap a tanuló általános iskolai matematika ismereteire támaszkodva a logikai készségeket és a kreativitást méri fel egyszerű példákkal.
  • Az OM által összeállított központi magyar nyelvi feladatlap a szövegértést, az értelmezőképességeket, a fogalmazási készséget méri, az elvárható anyanyelvi ismeretek alkalmazását kéri

 

Szóbeli:

A vizsga mellett elbeszélgetünk a diákokkal, ennek során többek között arra vagyunk kíváncsiak, mennyire motivált, mik a kedvelt szabadidős tevékenységei, mi az érdeklődési köre, hogyan viszonyul általában az iskolai munkához, közösséghez.

1. Szóbeli meghallgatás - matematika-informatika csoport

Szóbeli meghallgatás helye: Keszthelyi Vajda János Gimnázium, Keszthely Fő tér 9.
Szóbeli meghallgatás ideje: 2018. február .... 1400

A szóbeli beszélgetés időtartama kb. 10 perc, kiindulópontja egy logikai feladat. A beszélgetést legalább negyedórás felkészülési idő előzi meg.

A felvételi e részére külön készülni nem kell, és nem is lehet, ugyanis nem lexikális ismereteket kérünk számon. Az értékelésben különös figyelmet fordítunk az értő szövegolvasásra, a logikai gondolkodásra, a problémamegoldó képességre és a kommunikációs készségekre. 

 

2. Szóbeli meghallgatás biológiából

Szóbeli meghallgatás helye: Keszthelyi Vajda János Gimnázium, Keszthely Fő tér 9.
Szóbeli meghallgatás ideje: 2018. február ... 1400

A biológia szóbeli vizsga célja a tanuló szaktárgyi tudásának felmérése az alábbi témakörökből:

    • Tájak és életközösségek: a földi élővilág általános jellemzése; a forró-, mérsékelt-, hideg övezet élővilága; a hegyvidékek élővilága; a tengerek és tengerpartok élővilága.
    • Az élőlények rendszerezése: a vírusok, a sejtmagnélküliek és a sejtmagvas egysejtűek, a gombák, a növények, az állatok.
    • Az ember önfenntartó szervrendszerei és működésük, az emberi test szerveződése, az emberi bőr, a mozgás, a táplálkozás, a légzés, a keringés, a kiválasztás szervrendszere.

Formája:

A vizsgázó egy tételt húz, ennek kidolgozására minimum 10 perc felkészülési időt kap. A felelet időtartama 10 perc. Minden tétel két feladatból áll.

1. feladat:   Ábraelemzés – részek felépítése, felépítés – működés kapcsolata; táplál­kozási kapcsolatok felismerése.

2. feladat:  A felsorolt témakörök fogalmainak, összefüggéseinek értelmezése, szakszerű használata (rövid kérdések alapján, különös tekintettel az egészség- és kör­nyezetvédelemre).

 

3. Szóbeli meghallgatás – angol/német nyelvből

Szóbeli meghallgatás helye: Keszthelyi Vajda János Gimnázium, Keszthely Fő tér 9.
Szóbeli meghallgatás ideje: 2018. február ... 1400

Az angol/német szóbeli meghallgatás célja a vizsgázó idegen nyelvi kompetenciájának felmérése. A vizsgán az instrukciók angol/német nyelven hangzanak el, a feladatok megoldása és a szükséges kommunikáció szintén a célnyelven történik.

A felvételi beszélgetésen a tanulók tétellapot húznak, amelyen az általános társalgási témakörökhöz kapcsolódó képeket találnak. 5 perc felkészülési idő és rövid bemelegítő beszélgetés után a képekhez kapcsolódóan először önállóan fejtik ki gondolataikat az adott témáról, majd rövid beszélgetést folytatnak a szaktanárral.

 

4. Szóbeli meghallgatás a hat évfolyamos képzésen

Szóbeli meghallgatás helye: Keszthelyi Vajda János Gimnázium, Keszthely Fő tér 9.
Szóbeli meghallgatás ideje: 2018. február ... 1400

A szóbeli beszélgetés időtartama kb. 10 perc, kiindulópontja egy vagy több kép, illetve egy szöveg. A beszélgetést legalább negyedórás felkészülési idő előzi meg.

A felvételi e részére külön készülni nem kell, és nem is lehet, ugyanis nem lexikális ismereteket kérünk számon. Az értékelésben különös figyelmet fordítunk az értő szövegolvasásra, az önálló véleményformálásra, a problémamegoldó képességre és a kommunikációs készségekre.