Iskolai Közösségi Szolgálat


  

A következő momentumok a legfontosabbak:

  • 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
  • A 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket MÁR ÉRINTI a jogszabályváltozás!


Kötelezőség és önkéntesség együttese: a tevékenységet a tanulók önkéntesen választják az
iskola közvetítette lehetőségek közül,

  • A tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet!
  • 50 óra teljesítése kötelező, ebből legfeljebb 5 óra felkészítő majd végezetül 5 óra záró foglalkozás lehet,
  • a tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a kötelező idejüket (maximum 3 szervezet),
  • a tevékenységnek nem lehet célja anyagi haszonszerzés,
  • a bevont tanulók a 9-11. évfolyam tanulói (esetenként utolsó évfolyamos tanulók). Törekedni kell az egyes évfolyamok közti egyenletes terhelésre.


A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei
:

  1. egészségügyi (mentor segítségével lehet ellátni ilyen feladatot; a mentort a fogadóintézmény biztosítja)
  2. szociális és jótékonysági (mentor segítségével lehet ellátni ilyen feladatot sérült emberek esetén; a mentort a fogadóintézmény biztosítja)
  3. oktatási, (lehet saját iskolánk is a fogadóintézmény; pl. az adott diák korrepetál vagy tehetséggondozást végez diáktársai körében)
  4. kulturális és közösségi, (pl. Vajda János Öregdiákok Egyesületének közgyűlése; Művészeti Nap; Tudományos Nap)
  5. környezet- és természetvédelemi, (egyszer vagy kétszer lehet összesen a 4 év alatt)
  6. polgári és katasztrófavédelmi,
  7. közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel (mentort kell alkalmazni)


Évfolyamok
:

A középiskola a 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg, vagy biztosít időkeretet a legalább ötvenórás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.


Időkeret felosztása:

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe.

Önkéntes tevékenység nem folytatható 20 óra és 6 óra között.

A 16. életévét be nem töltött önkéntes tevékenysége nem haladhatja meg

  • tanítási időben a heti 6 órát úgy, hogy tanítási napon legfeljebb napi 2 óra, tanítási napon kívül napi 3 óra lehet az önkéntes munkavégzés

A 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységére fordítható munkaidő

  • nem haladhatja meg a napi 4,5 órát és a heti 18 órát.
  • az önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább 14 óra pihenőidőt kell biztosítani


A közösségi szolgálat dokumentálása:

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:

  • a tanuló által kitöltött Tanulói jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát,
  • az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését,
  • az osztályfőnöknek havonta be kell jegyeznie a naplóba, melyik tanuló hány órát teljesített,
  • az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
  • az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola iratkezelési szabályzatában rögzíti, a szükséges dokumentumokat pedig 5 évig meg kell őrizni.
  • az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

 
Térbeli korlátozás:

A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén szervezhető meg.


Az iskola közvetítette lehetőségek:

  • oktatási, (lehet saját iskolánk is a fogadóintézmény; pl. az adott diák korrepetál vagy tehetséggondozást végez diáktársai körében)
  • kulturális és közösségi, (pl. Vajda János Öregdiákok Egyesületének közgyűlése; Művészeti Nap; Tudományos Nap)
  • környezet- és természetvédelemi, (egyszer vagy kétszer lehet összesen a 4 év alatt)
  • közös szabadidős tevékenység idős emberekkel (az iskola saját nyugdíjas tanárai)


Letölthető anyagok:

 

Közösségi Szolgálat Portál